You are here:

Общи условия

Условията за поръчка, доставка и плащане в MULTIMAX.bg отговарят напълно на условията, посочени в Закона за защита на потребителите. MULTIMAX.bg, управляван от Мултимакс БГ ЕООД, с ЕИК:204627237, отговаря напълно на всички нормативни изисквания да оперира с клиенти на територията на Република България.

MULTIMAX.bg гарантира, че към момента на изпращане на своите продукти, те нямат никакви фабрични дефекти, които биха могли да намалят стойността или годността им за употреба.

Ползването на този уеб сайт, наричан за по-кратко с наименование Сайт и на услугите предлагани в него от Мултимакс БГ ЕООД, наричан за по- кратко Търговец, представлява признаване, приемане и съгласие, че ползвателят/клиентът, наричан за по-кратко с Клиент, ще бъде обвързан от настоящите общи условия, независимо от това дали ползва или извършва от свое име и сметка или от името на друго физическо или юридическо лице. Клиентът е длъжен, в случай, на несъгласие с общите условия, да преустанови ползването на този Сайт незабавно. При ползването на този Сайт, Клиентът е длъжен да спазва настоящите общи условия, както и всички други условия установени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и те да не са изрично упоменати в настоящите условия. Търговецът не носи отговорност, в случай, че Клиентът не е прочел или пък не се е запознал с настоящите общи условия.

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите е длъжен да заплаща продажната цена на закупената от него стока, както и всички транспортни разходи по отношение на покупката, които не са включени в тази цена.
Всички права над текстовото и графично съдържание на настоящият Сайт са запазени и са собственост на Мултимакс БГ ЕООД. Използване на съдържанието от друго физическо или юридическо лице е позволено единствено и само след получаване на писмено разрешение от страна на Мултимакс БГ ЕООД.

Използване или разпространяване на всякакви материали от този Сайт без писмено разрешение може да бъде обект на гражданска и криминална отговорност, според приложимите закони.

Лични данни

 • Правила за защита на личните данни
  При събиране и обработване на личните данни от нашите клиенти при поръчката в уеб сайта, Търговецът следва правилата на настоящия раздел и принципите за съхранение на лични данни по действащия Закон за защита на личните данни. MULTIMAX.bg, работейки винаги в рамките на закона, се задължава да защитава поверените лични данни на Клиентите. Търговецът събира информация за Клиентите единствено, за да може да обработи техните поръчки. Търговецът запазва правото си да променя правилата за защита на личните данни, но се задължава да уведомява за това потребителите/посетителите на настоящата уеб страница.
 • Разкриване на информация на трети компании
  MULTIMAX.bg се задължава да не разкрива, продава, обменя, дава или по какъвто и да било друг начин информация на трети лица или компании, поверена от потребителите. Единствено изключение се прави в случай, при който клиентът е информирал и/или е дал съгласието си при събирането на личните данни, и/или разкриването на личните данни се изисква от приложимото право, и/или за защита на www.multimax.bg и неговите потребители от престъпни/нечестни действия, които могат да застрашат сигурността на горепосочените, но винаги при спазване на действащото законодателство.

Права и задължения
Всеки един регистриран потребител е обвързан от настоящите общи условия, за цялото време на ползване на магазина, от първоначалното влизане до напускането му.

Права и задължения на Клиента при ползване на MULTIMAX.bg:

 • Клиентът е длъжен да спазва българското законодателство, настоящите Условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 • Клиентът не трябва да нарушава чужди имуществени или не имуществени права, включително право на интелектуална собственост;
 • Клиентът не трябва да се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други клиенти да използват магазина, както и да не използва магазина по начин, предизвикващ отказ от услугите;
 • Клиентът не трябва да извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в MULTIMAX.bg и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
 • Клиентът е длъжен да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
 • Клиентът нетрябва да извършва злоупотреби по смисъла на настоящите условия.

Всички права над текстовото и графично съдържание на настоящата уебстраница са запазени и са собственост на MULTIMAX.bg. Използване на съдържанието е позволено единствено с писмено разрешение от MULTIMAX.bg и изрично опоменаване на източника (www.multimax.com) на видно място в цитата.

При неспазване на задълженията по предходната алинея, MULTIMAX.bg има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Клиента. В тези случаи, MULTIMAX.bg има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

Права и задължения на Търговеца:

 • Търговецът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 
 • Търговецът има право по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Търговеца да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. 
 • Търговецът не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез името на сайта. 
 • Търговецът след получаване на плащането се задължава да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 
 • Търговецът не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката. 
 • Търговецът има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Клиенти. 
 • Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпване на обстоятелства, които Търговецът не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди.

Търговецът си запазва правото да променя горе посочените условия по всяко време, без да е длъжен да предупреждава посетителите на сайта по какъвто и да е начин. Всички извършени промени ще бъдат отразени на тази страница.